Papier i karton ozdobny Woodstock

Witaj.

Jesteśmy jednym z niewielu importerów:

kopert ozdobnych
papierów ozdobnych
kartonów ozdobnych
tektur ozdobnych
samoprzylepnych papierów i kartonów ozdobnych
i innych materiałów dla poligrafii i reklamy z włoskiej fabryki Fedrigoni, niemieckiej Koechler AG i kilku innych europejskich papierni produkujących różne inne papiery.

Dzięki umowom handlowym z największymi hurtowniami papieru w Polsce takimi jak Antalis, Zing, Europapier, Papirus czy Igepa możemy dostarczyć ogromną gamę papierów dostępnych na rynku Polskim w hurtowych cenach importerów.

Nasz model biznesowy - unikalny w branży dystrybucji papierów dla poligrafii - pozwala nam na dostawę papieru w najniższych cenach rynkowych. Warunkiem jest zamówienie w najmniejszych opakowaniach fabrycznych, lecz niekiedy mniejszych.

Nasz rozbudowany dział konfekcjonowania papieru może pokroić papier na dowolny format poligraficzny lub inny. W naszym magazynie przeważają formaty B1, A1, SRA3 i A4.

Oferta C6papier jest bliźniaczą do oferowanej przez Papeterra.pl, różni się jednak warunkami handlowymi i sposobem komunikacji, dzięki czemu możesz kupić taniej. Jeśli chcesz niewiele drożej możesz kupić nasz towar poprzez Allegro lub OLX. Nie wszystkie nasze towary są tam wystawiane, lecz na życzenie zrobimy to dla Ciebie.

 

 
 

Regulamin sklepu C6papier.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów i właścicielem Hurtowni internetowej jest ARTCEL Spółka z o.o., z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 maja 41 tel. (22) 743-09-22 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000674950, NIP: 5342545633, REGON:367112625. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 opłacony w całości.
 2. Administratorem zarządzającym i prowadzącym Hurtownię internetową jest firma: Papeterra Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 85/21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000324828.
 3. Hurtownia internetowa prowadzi handel internetowy z podmiotami gospodarczymi (B2B). oraz realizuje sprzedaż towarów bezpośrednio do klienta końcowego (B2C).
 4.  Administrator, działając w porozumieniu ze Sprzedawcą, może sprzedawać klientom biznesowym (B2B) własne towary.
 5. Definicje:

a)      Hurtownia internetowa – Hurtownia internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem internetowym: papeterra.pl,

b)     Regulamin – niniejszy regulamin Hurtowni internetowej,

c)      Kupujący – klient biznesowy (B2B), a w szczególności: osoba prawna będąca podmiotem gospodarczym lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, względnie – klient końcowy (B2C) będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

d)     Formularz rejestracji – dostępny w Hurtowni internetowej formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

e)     Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych zamówieniach,

f)       Formularz zamówienia - dostępny w Hurtowni Internetowej formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

g)      Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru ze Sprzedawcą,

h)     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Hurtowni internetowej w języku polskim,

i)       Towar - dostępna w Hurtowni Internetowej rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą –  papiery i kartony poligraficzne powlekane i ozdobne, koperty i inne towary

j)       Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup towaru,

k)      Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą, poczty elektronicznej e-mail, faxu,

l)       Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy.

 1. Wypełnienie Formularza  rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Hurtowni internetowej jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Hurtowni internetowej lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@artcel.pl
 2. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o towarach, podane na stronach internetowych Hurtowni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w hurtowni internetowej papeterra.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania z Hurtowni internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Hurtownia internetowa prowadzi sprzedaż na terenie Europy.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
 4. Kupujący może wybrać jeden z spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a)      złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Hurtowni internetowej,

b)     złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email,

c)      złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,          

 1. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 3. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 4. Średni czas dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia do dnia otrzymania towaru jest sumą leżącego po stronie Sprzedawcy, czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 9 oraz leżącego po stronie przewoźnika i uzależnionego od wybranej formy dostawy, czasu realizacji przesyłki, o którym mowa na stronie internetowej Sklepu pt. „Koszty, formy i czas realizacji przesyłki”.
 5. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni robocze.
 6. W przypadku braku zamówionych towarów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 7 dni lub zrezygnować z zamówionego towaru albo z całości Zamówienia.
 8. Minimalna wymagana wartość zamówienia  to 1,00 złoty.
 9. Zamówienia przekazane do realizacji przez Kupującego będącego klientem końcowym (B2C) mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten nie ma zastosowania w stosunku do pozostałych Kupujących będących klientami biznesowymi (B2B), których przekazane do realizacji zamówienia nie mogą być anulowane.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Hurtowni Internetowej wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto, nie zawierają podatku VAT,  poza przypadkami w których jest zaznaczona cena brutto. Składniki ceny będące kosztami dostawy wskazywane są w trakcie składania zamówienia.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a)      płatność za pobraniem,

b)     płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

c)      płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

d)     płatność internetowa za pomocą systemu płatności

e)     płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro.

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Administrator ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Towary wysyłane są nie później niż ciągu 2 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Towarów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany cen, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych towarów ograniczona jest do obszaru Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych towarów na adres podany podczas składania Zamówienia:

a)      przez firmę kurierską wybraną z aktualnej listyu mieszczonej w sklepie,

b)     przez Pocztę Polską,

c)      odbiór osobisty,

 1. Wybór sposobu dostarczenia zamówionych towarów dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towary wolne od wad.
 5. W uzasadnionych przypadkach Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.

§5. REKLAMACJE

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupującego.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem hurtowni Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: platforma@c6papier.pl
 3. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem hurtowni.
 4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§6. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, z tytułu rękojmi za wady towaru w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1], 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia, iż towar jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Administratora (Papeterra Spółka z o.o.) w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności towaru z Umową sprzedaży.
 2. Reklamacja, składana na podstawie przepisów o rękojmi, powinna zawierać opis wady towaru, datę jej powstania oraz dodatkowe żądanie Kupującego.
 3. Do reklamowanego towaru w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru na własny koszt na adres magazynu spedycyjnego:  01-937 Warszawa, ul. Loteryjki 71. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. Koszt ten nie może być wyższy od kosztu poniesionego przy zakupie towaru.
 5. Administrator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w relacji z Kupującym, który jest klientem biznesowym (B2B), może być ograniczona lub wyłączona, ale musi to być określone w warunkach indywidualnej umowy sprzedaży. 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, będącemu klientem końcowym (B2C), który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zwanego dalej w niniejszym paragrafie „Konsumentem”, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Przepis ten nie ma zastosowania w stosunku do Kupujących będących klientami biznesowymi (B2B), którzy nie są Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i którym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o czym w szczególności mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu .      
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas mailem na adres: biuro@artcel.pl lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy: Artcel Sp. z o.o., Biuro Handlowe - ul. Loteryjki 71, 01-937 Warszawa o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. (Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane z tego tytułu płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru, innego niż najtańszy oferowany przez nas).
 6. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Konsument użył w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie. Zastrzegamy sobie jednak prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.
 7. Towar, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią należy zwrócić na adres Artcel Sp. z o.o., Biuro Handlowe - ul. Loteryjki 71, 01-937 Warszawa.
 8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy jest wyłączone w następujących przypadkach: umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru. Przykładem takiego towaru są pakiety papierów w formacie A4, które są krojone z formatu poligraficznego po przyjęciu zamówienia.
 9. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zawieranie umów zakupu towarów.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca, w związku z zakupami w Hurtowni internetowej, powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe Kupującego.8Administratorem bazy danych osobowych Kupującego jest Papeterra Spółka z o.o.
 2. Obowiązki Administratora w zakresie ochrony danych osobowych określają właściwe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: RODO), w szczególności zaś przepisy: art. 24 i 24 RODO.
 3. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 4. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług oraz wykorzystywane są wyłącznie dla zapewnienia prawidłowej realizacji umów sprzedaży i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego oraz przy zakupach kredytowych, instytucjom kredytującym zakup i firmom windykacyjnym. 
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania od Kupującego wyraźnej na to zgody.
 6. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź. zm.), może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda taka nie jest wymagana do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy zakupu towaru.
 7. O ile Kupujący wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany do marketingu bezpośredniego naszych towarów - zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie w tym celu informacji na adres: platforma@c6papier.pl
 8. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO Kupującemu przysługują następujące prawa:
 9. Prawo dostępu do swoich danych osobowych -Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 RODO, Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.
 10. Prawo do sprostowania danych - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe (art.  16 RODO).
 11. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i są przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
 • kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 2. Administrator stosuje wymagane obowiązującymi przepisami prawa środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę danych osobowych Kupującego, a w szczególności:

a)     Do danych osobowych Kupującego mają bezpośredni dostęp, zgodnie z art. 29 RODO, jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b)     Administrator zlecając innym podmiotom świadczenie usług, zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, wymaga od nich:

zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych,

podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie wymaganych standardów,

prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c)    W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator stosuje wysoki poziom  zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.  Nr 100 poz.1024).

 1. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Hurtowni internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 5. Regulamin w tej formie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl